خانه / ادبی / زمستانِ امید

زمستانِ امید

دخل و تصرفی در اخوان؛ پیرمرد خوش ­ذوقِ دل مرده، با سقف آسمانی کوتاه

ادریس ا.

***

سرها در گریبان است …

که ره تاریک و لغزان است و سرما سخت سوزان است

مسیحای جوانمرد من! ای ترسای پیر پیرهن چرکین

دمت گرم و سرت خوش باد

سلامم را تو پاسخ گوی، در بگشای

منم من، سنگ تیپاخورده رنجور، نغمه ناجور

منم من، همان بیرنگ بیرنگم

بیا بگشای در، بگشای

رفیقا! مهربانا! میهمان سال و ماهت پشت در چون کوه ایستاده

نه می­لرزد

نه چون گل­های سرخ دشت­های خشک

به هر سیل و فشنگ و تندبادی

گوی می‌بازد

رفیقا! هم­رها! به دستان پر از جانم

پینه­ های سال­های دور بستم

گره کردم، فشردم، بر آسمان بردم

بیا، برخیز، ره بگشای

که سرما سخت ناپابرجاست

نفس­ ها گرم، نغمه­ ها پرسوز، امید روزهایِ نوشین در فروغ چشم­ هاْ برّاق

زمین، آبستنِ نان ­های عطرآگین

مهربان ­دستانِ ساده پرچین

ستبرِ سینه ­ها سخت استواراندام، راسخ، ایستاده

چشم ­درچشمِ استثمارِ بی ­اندازه سالوس و ریو و زنگ

آسمان عازم، عقد بربسته

همنوا با هر غریوِ غائرِ زحمتکشانِ کف­ گره­ کرده

در جدالِ دایم و نوزا

با خدایان­ بندگی ­­سوگندهایِ دورازدست، پیشِ چشم

با بندهایِ مرئی و نامرئیِ امرارِ هرروزه

در الغایِ فریبامرزهایِ سخت خون­ آلود، سخت راننده   

رفیقا! هم­دما!

بیا، برخیز، ره بگشای

که می ­گوید که اینجا سخت آلوده است؟ که اینجا تا ابد آلوده خواهد ماند؟

که می­ خواند که شب با روز یکسان است؟ جهان سرتاسر امید است، تغییر است، آگاهی است

کدامین حرفِ کدامین بی ­چشم ­و رو دولت ­نامردِ دغا بازی به گوش بالغی، و حتی نوجوانی کارگر می­ افتد؟

کدامین قولِ کدامین بی­ حیا سرمایه ­دارِ مالِ دیگر­برده ­ای، به جانِ روزمزدی یا ماه ­مزدی نویدی یا که حتی ذره ­ای دل خوش کنک داده است؟

کدامین منسب و منصب، کدامین کبکب و دبدب، کدامین قربت و رتبت توانسته است خود را به پوشالِ مفاهیم و تصاویرِ دروغینش بپالاید؟

کدامین بندِ شرع و عرف و اخلاقی، کدامین مبصر و مشتقِ قانونی، توانسته است، خودش را درخودش بر اعتباریِ دیرپا یابد؟

رفیقا! هم­رها!

نفس پرکن، بَردم، سینه­ ها بشکاف

که سرما سخت ناپابرجاست

عقده­ ها بگشوده، دل­ ها قرص، سرها بی­ محابا

جهانِ کهنه پرزرق و رهزن را نمی­ خواند، نمی­ خواهد و چیزی را نمی­ جوید

بجز عینِ حیاتِ هردمِ انسان،

بجز انسان به انسان

پاسخی بگذارید